Pauze Start

Cliëntenraad Jeugdgezondheidszorg

Wat doet een cliëntenraad
De Cliëntenraad komt op voor de gezamenlijke belangen van ouders en kinderen die de JGZ bezoeken. Zij beoordeelt het effect van de verleende zorg op het welzijn van de kinderen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur JGZ over onderwerpen die voor ouders en kinderen van belang zijn. Zij volgt het beleid van de bedrijfseenheid en kijkt steeds of het cliëntenbelang hierin voldoende doorklinkt. De Cliëntenraad heeft ook een signaalfunctie naar de bedrijfseenheid en maakt deze attent op wat er onder ouders leeft. Dat kunnen wensen en behoeften zijn, maar ook kritische geluiden. De cliëntenraad is geen klachtencommissie, hiervoor kunnen ouders
terecht bij de klachtencommissie.

Rechten
Om haar functie te kunnen uitoefenen heeft de Cliëntenraad:
1. Het recht om voorstellen te doen over alle aangelegenheden waarvoor zij is ingesteld
2. Het recht om geïnformeerd te worden over deze aangelegenheden
3. Het recht van (verzwaard)advies over elk voorgenomen besluit rondom:

  • de doelstellingen van de JGZ
  • samenwerkings- of fusieplannen
  • de benoeming van de directie van de JGZ
  • belangrijke wijzigingen in de werkzaamheden van de JGZ
  • de begroting en de jaarrekening

4. Het recht om een enquête te houden over de dienstverlening van de JGZ

De Cliëntenraad JGZ vergadert minimaal 4 keer per jaar met de directeur. Daarnaast kan de Cliëntenraad zelf bepalen hoe vaak men met elkaar wil vergaderen. Om effectief te kunnen vergaderen, wordt van de leden verwacht dat zij zich goed voorbereiden en de toegestuurde
stukken van te voren lezen.

We zijn op zoek naar nieuwe leden!
De nieuw te vormen Cliëntenraad JGZ zal bestaan uit minimaal 5 leden (max 10 leden) en is een vertegenwoordiging van de ouders en/of verzorgers van kinderen die in zorg zijn bij Icare JGZ. Een van de leden zal afgevaardigd worden in de Centrale Cliëntenraad van Espria, de overkoepelende organisatie waar Icare JGZ deel van uitmaakt. Leden van de cliëntenraad JGZ worden voor 4 jaar aangesteld. Klik hier voor de vacature >

Waar kun je ons vinden?

Vul hieronder je postcode of woonplaats in en vind snel het consultatiebureau in jouw wijk of gemeente.