Pauze Start

Privacyverklaring Icare JGZ

Als jeugdgezondheidszorgorganisatie verwerken wij persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld nodig om zorg te kunnen leveren, de administratie te verzorgen en salarissen uit te kunnen betalen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een bepaald persoon. En alles wat we met deze persoonsgegevens doen, wordt gezien als een verwerking. Hierbij kun je denken aan: gebruiken, verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, raadplegen en verstrekken.

Persoonsgegevens worden beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gewone persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Gegevens over gezondheid zijn bijvoorbeeld bijzondere persoonsgegevens. Voor het verwerken van deze bijzondere gegevens gelden strengere regels. Daarnaast worden medische gegevens ook beschermd door de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens van jou en je kind(eren). In deze privacyverklaring leggen we uit:

 • welke persoonsgegevens we verwerken
 • met welk doel en op welke rechtsgrond we persoonsgegevens verwerken
 • wie inzage heeft in de persoonsgegevens
 • dat als je toestemming hebt gegeven, je deze ook weer in kan trekken
 • aan wie we de persoonsgegevens verstrekken
 • hoe we de persoonsgegevens beveiligen
 • hoe we omgaan met datalekken
 • hoe lang we de persoonsgegevens bewaren
 • wat je rechten zijn
 • hoe je contact met ons op kan nemen
 • hoe je een klacht in kan dienen.

Persoonsgegevens
In het algemeen kunnen de volgende gegevens in het dossier zijn vastgelegd:

 • naam, adres, woonplaats en identificatiegegevens[1]
 • verleende zorg
 • verwijzingen
 • betrokken instanties
 • samenstelling en bezigheden huishouding
 • gezondheidsgegevens
 • financiële en aministratieve gegevens
 • overige gegevens voor zover noodzakelijk

Doel en rechtsgrond
We verwerken persoonsgegevens om goede zorg en diensten aan kinderen en hun ouders te leveren, om de rol van (potentieel) werkgever of opdrachtgever goed te kunnen vervullen, voor direct-marketingdoeleinden of in het kader van wetenschappelijk of statistisch onderzoek. We verwerken alleen gegevens voor zover dat in de betreffende situatie noodzakelijk is.

In de meeste gevallen zullen we persoonsgegevens verwerken op basis van wettelijke plicht of arbeidsovereenkomst. In andere gevallen kunnen we persoonsgegevens verwerken als we toestemming hebben of als we een gerechtvaardigd belang hebben.

Voor gezondheidsgegevens geldt daar bovenop dat wij deze:

 • als jeugdgezondheidszorginstelling alleen verwerken als dat noodzakelijk is voor goede zorg aan jou en je kind(eren); en
 • als werkgever als dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioenregelingen of collectieve arbeidsovereenkomsten met aanspraken die afhankelijk zijn van jouw gezondheidstoestand of als dat noodzakelijk is voor de re-integratie of begeleiding in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Intrekken van toestemming
Indien we jouw persoonsgegevens en die van je kind(eren) verwerken op basis van jouw toestemming, dan heb je het recht om deze toestemming weer in te trekken. Het intrekken van de toestemming kan invloed hebben op de zorg of dienst die we leveren. We zullen je dan informeren over de mogelijke gevolgen.

Inzage in persoonsgegevens
Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming geven wij aan aan anderen geen inzage in het jeugdgezondheidszorg dossier van je kind(eren), tenzij dat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld in geval van controle op de naleving van wet- en regelgeving.

Anderen zijn niet:
degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de zorgverlening als dat noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;

Verstrekken van persoonsgegevens
Voor gewone persoonsgegevens geldt dat we deze alleen aan anderen verstrekken als dat overeenkomt met het doel waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen en als deze verstrekking noodzakelijk is.

Als we gezondheidsgegevens verwerken dan houden wij ons aan onze wettelijke geheimhoudingsplicht. We zullen jouw gezondheidsgegevens en die van je kind(eren) niet aan anderen verstrekken, tenzij je daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft of als we daar wettelijk toe verplicht zijn.[2]

Als je toestemming geeft, betekent dat niet dat wij verplicht zijn de gezondheidsgegevens te verstrekken. We bekijken altijd of het in overeenstemming is met goed zorgverlenerschap en of de gegevens niet op een andere, minder ingrijpende manier kunnen worden verkregen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij zorgen voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij van jou en je kind(eren) hebben ontvangen en houden ons aan de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Datalekken
Er is sprake van een datalek als jouw persoonsgegevens of die van je kind(eren) op onrechtmatige wijze zijn vernietigd of verloren, gewijzigd, verstrekt of toegankelijk zijn gemaakt. Dat kan risico’s met zich meebrengen, zoals indentiteitsdiefstal, financiële schade of verlies van vertrouwen. Als het waarschijnlijk is dat dit datalek voor jou of je kind(eren) een risico met zich meebrengt, zal dit zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het zeer waarschijnlijk is dat de risico’s van het datalek zich zullen voordoen, zullen wij jou daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Bewaren van persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens en die van je kind(eren) worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben ontvangen. Daar zijn uitzonderingen op. Bijvoorbeeld als er een wettelijke bewaartermijn is, dan houden wij ons daaraan. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) schrijft bijvoorbeeld voor dat medische gegevens tot 15 jaar na het beëindigen van de zorg bewaard moeten worden. Ook in specifieke situaties, bijvoorbeeld als er een rechtszaak loopt of bij een arbeidsconflict, kunnen persoonsgegevens langer bewaard worden.

Jouw rechten
De AVG geeft je een aantal rechten. Deze rechten zijn:

 • het recht om de persoonsgegevens die we van jou en je kind(eren) verwerken in te zien (recht van inzage);
 • het recht om de persoonsgegevens die wij van jou en je kind(eren) verwerken aan te passen (recht op rectificatie);
 • het recht om de persoonsgegevens van jou en je kind(eren) te laten wissen (recht op vergetelheid);
 • het recht om minder gegevens te laten verwerken (recht op beperking van de verwerking);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (recht van bezwaar);
 • het recht om gegevens over te dragen, zodat de gegevens van jou en je kind(eren) gemakkelijk aan een ander door kan geven (recht op dataportabiliteit).

Je mag altijd een verzoek indienen om een bepaald recht uit te oefenen. Doorgaans zullen we binnen een maand gehoor geven aan jouw verzoek. We kunnen niet in alle gevallen gehoor geven aan een verzoek. Dat is het geval bij ongegronde[3] of buitensporige[4] verzoeken. Je wordt dan binnen een maand geïnformeerd over de reden daarvan. In sommige situaties, bijvoorbeeld bij ingewikkelde verzoeken, mogen we twee maanden extra de tijd nemen voor onze reactie.

Wil je een verzoek doen om één van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, dan kun je je verzoek via infojgz@icare.nl aan ons voorleggen. Je kunt ook een brief sturen naar:

Icare Jeugdgezondheidszorg
Postbus 1
7940 AA Meppel                        

Contact
Heb je een vraag over privacy of ben je het niet eens over de manier waarop we met de gegevens en/ of rechten omgaan van jou en je kind(eren), dan kun je contact met ons opnemen via infojgz@icare.nl of een brief sturen naar:

Icare Jeugdgezondheidszorg
Postbus 1
7940 AA Meppel

Functionaris Gegevensbescherming
Binnen onze organisatie houdt de Functionaris Gegevensbescherming (FG) toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Je kunt via FGespria@espria.nl contact met de FG opnemen.

Klacht
Mocht je een klacht willen indienen, dan zal deze volgens onze klachtenprocedure afgehandeld worden. Je kunt je klacht indienen via infojgz@icare.nl of via:

Icare Jeugdgezondheidszorg
Postbus 1
7940 AA Meppel

Als we er niet uitkomen, dan kunt je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Je kunt er ook voor kiezen om een verzoekschriftprocedure te starten bij de kantonrechter. Op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens staat uitgelegd wat je dan moet doen (zie het antwoord op de vraag ‘Hoe ga ik met een klacht over het gebruik van persoonsgegevens naar de rechter?’).

____________________________________

[1] Geen kopie ID, maar wel type document, documentnummer, geldigheidsduur, BSN nummer.

[2] Bijvoorbeeld op grond van de Zorgverzekeringswet,  Wet langdurige zorg, Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen, Wet marktordening gezondheidszorg, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg, Wet publieke gezondheid, de Jeugdwet, Wet op de lijkbezorging, Gezondheidswet.

[3] Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden om je rechten uit te kunnen oefenen (het recht op vergetelheid mag bijvoorbeeld ingeroepen worden als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor zij zijn verzameld. Als we voor het leveren van zorg je persoonsgegevens nodig hebben, kunnen we je persoonsgegevens niet wissen) of het verzoek ziet op iets waar je geen recht op hebt (bijvoorbeeld persoonsgegevens van een ander).

[4] Bij buitensporige verzoeken komt er teveel last op ons te liggen om aan de verzoeken te voldoen. Als je bijvoorbeeld wekelijks een verzoek bij ons indient, kan dat als buitensporig aangemerkt worden.

Waar kun je ons vinden?

Vul hieronder je postcode of woonplaats in en vind snel het consultatiebureau in jouw wijk of gemeente.